fbpx
Loading...
ข่าวและกิจกรรม

เลื่อนจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 42

the-42th-house-and-condo-show-2021

ด้วยสมาคมอาคารชุดไทย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย และสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ได้มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 42  จากกำหนดการเดิม ไปเป็นวันพฤหัสบดีที่ 7 ถึง วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ด้วยเหตุผลการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 นั้น  จนถึงขณะนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  ยังมีการแพร่ระบาดและขยายเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้น  และไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวจะคลี่คลายลงเมื่อใด  และด้วยข้อจำกัดทางด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับมาตรการการควบคุมเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของภาครัฐ  ส่งผลทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 42 ได้  ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดงานฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ในการนี้ คณะกรรมการจัดงานทั้ง 3 สมาคมฯ ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว  จึงใคร่ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการจัดงานตามวันวลาข้างต้นออกไปก่อน หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 คลี่คลายลง และภาครัฐได้มีการผ่อนปรนมาตรการทางด้านต่าง ๆ แล้ว  จึงจะมีการกำหนดวันเวลาในการจัดงานอีกครั้ง ในปี พ.ศ. 2565  ทั้งนี้ หากได้ข้อสรุปในการกำหนดวันเวลาและสถานที่จัดงานที่ชัดเจน จะเรียนแจ้งให้ทุกท่านทราบต่อไป